Oikeudenmukaisuutta kaikille lajeille

Uusia strategioita luonnon monimuotoisuutta tukeville ratkaisuille

Tutkimustavoitteet

Pyrimme ymmärtämään paremmin ihmisen ja luonnon välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia käytännönläheisen tutkimusotteemme avulla.

Toisiinsa kytkeytyvien tarpeiden sisällyttäminen suunnitteluprosesseihin

Tutkimme miten tunnistaa ihmisten ja muiden lajien toisiinsa kytkeytyviä tarpeita sekä erilaisia tapoja sisällyttää ne suunnittelu- ja päätöksentekorakenteisiin.

Hyötyjen ja
haittojen jakaminen oikeudenmukaisemmin

Luomme järjestelmiä, joilla yhteiskunnallisia ongelmia ratkovia, luonnosta kumpuavia ratkaisuja saadaan yhdistettyä kaupunki- ja aluetason suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on varmistaa, että ratkaisujen hyödyt ja haitat jaetaan oikeudenmukaisesti ihmisten ja muiden lajien kesken.

Toimijuuden antaminen niille lajeille, joita emme yleensä kuule tai ymmärrä

Näytämme, kuinka päätöksenteossa usein sivuun jääneet äänet saadaan kuulumaan aktiivisesti suunnittelussa ja päätöksenteossa. Autamme kehittämään näihin käytäntöihin vaadittavia kykyjä ja ymmärrystä..

MUST-hankkeen tiekartta

Seitsemän työpakettia (WP tai ’work packages’) ohjaavat projektin tavoitteiden saavuttamista

Oikeudenmukaista luontokadon jarruttamista viidellä alueella

Työskentelemme kolmessa maassa ja viidessä eri kokoisessa ja sosioekonomisesti erilaisessa kaupungissa ja kaupunkiseudulla. Tuemme niitä työssään luonnon monimuotoisuuden oikeudenmukaisessa ja kestävässä suojelussa.

Lisää luonnon monimuotoisuutta kampuksille

Turun yliopiston Yliopistonmäen, Tampereen yliopiston Hervannan ja LUT-yliopiston Skinnarilan kampuksilta on valittu piha-alueet kampusinterventioille.


Alueille istutetaan lisää kukkivia kasveja ja marjapensaita sekä tuodaan puunrunkoja lahoamaan. Vihertämisellä pyritään parantamaan pölyttäjien elinympäristöjä, lisäämään luonnon monimuotoisuutta sekä herättämään kiinnostusta eri kasvi- ja eläinlajeihin. Kampusinterventiot tehdään ihmisen ja muiden lajien hyvinvoinnin tueksi sekä monilajisuuden tunnistamiseksi ja huomaamiseksi arjessamme.

Interventioiden viherrakentaminen alkaa syksyllä 2024. Sitä ennen selvitetään alueiden kasvillisuutta, maaperää ja muita luontoarvoja. Lisäksi interventioalueille rakennetaan hyönteishotellit yhteistyössä eri käyttäjäryhmien kanssa. Syksyllä kampusten käyttäjiltä kerätään näkemyksiä monilajisuudesta ja kampusluonnosta kyselyllä.

MUST-hankkeen työpaketti WP5 suunnittelee kampusinterventiot ja toteuttaa ne yhteistyökumppanien kanssa. Kasvivalinnoissa on käytetty tutkimustietoa aiemmista tutkimushankkeista sekä alueille tehdyistä luontoarvoselvityksistä. Pääyhteistyökumppanina toimii Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, joka hoitaa ja hallinnoi pääosaa Suomen yliopistokampuksista palvellen kymmeniä tuhansia käyttäjiä opiskelijoista ja henkilökunnasta lukuisiin yrityksiin, kouluihin ja muihin palveluihin.

SYK Oy University properties of Finland LTD

Gårdområdena på Åbo universitets campus i Universitetsbacken, Tammerfors universitets campus i Hervanta och LUT-universitets campus i Skinnarila har valts för interventioner på campusen. Mer blommande växter och bärbuskar kommer att planteras i områdena och trädstammar förs in för att få murkna stammar i området. Med återförvildningen strävas efter att förbättra pollengivarnas livsmiljöer, öka biodiversitet samt väcka intressen för olika växt- och djurarter. Interventionerna på campusen görs för att stöda människans och andra arters välbefinnande samt för att identifiera mångsidigheten bland arterna och beakta den i vardagen.

Grönbyggandet på interventionsområdena inleds på hösten 2024. Dessförinnan utreds vegetationen, marken och andra naturvärden på områdena. Dessutom bygger man insektshotell på interventionsområdena i samarbete med olika användargrupper. På hösten samlas det in åsikter från användarna om arternas mångfald och naturen på campuset via en enkät.

MUST-projektets arbetspaket WP5 planerar interventionerna på campusen och genomför dem med sina samarbetspartner. Vid val av växterna har man använt forskningsdata från tidigare forskningsprojekt samt från utredningar om naturvärden som gjorts på områdena. Den huvudsakliga samarbetspartnern är Finlands Universitetsfastigheter Ab, som sköter och administerar de flesta av campusområden i Finlands universitet och betjänar flera tio tusen användare från studerare och personal till flera företag, skolor och andra tjänster.

SYK Oy University properties of Finland LTD