MUST-laboratorio2024-06-20T08:00:10+02:00

Kokeiluja ja ratkaisuja monilajisen tulevaisuuden puolesta

Kutsumme kaikki tahot yhteiskunnassa mukaan toimimaan luontokatoa vastaan.

MUST-laboratorio on vuorovaikutuksen keskus, jonka muodostavat MUST-tila, MUST-foorumit ja MUST-festivaalit. Niiden sekä hankkeen tutkimustyön avulla käymme vuoropuhelua mukana olevien kaupunkien ja paikallisyhteisöjen sekä suomalaisten ministeriöiden, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten kanssa. MUST-laboratorio välittää eri toimijoiden kesken tietoa, tunteita, ymmärrystä ja oivalluksia. Näin kehitämme ja kokeilemme yhteistyössä erilaisia tapoja sisällyttää luonnon monet arvot päätöksentekoon niin, että samalla lisäämme osallistujien taitoja ja itseluottamusta toimia luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Monitieteinen ja monilajinen yhteistyö avaa tien kestävälle, ihmiset ja muut lajit huomioivalle tulevaisuudelle.

MUST-tila

Erilajisten tarpeiden esittäminen ja yhdistäminen kokemuksellisesti

Havainnollistamme monilajista toimijuutta MUST-tilassa audiovisuaalisten kokemusten kautta. Must-tilassa pienet ihmisryhmät voivat kokea kuvien ja äänien kautta erilaisia ympäristöjä. MUST-tilassa hyödynnetään hankkeessamme perustetun äänityspisteiden verkoston tallentamia äänimaailmoja erilaisista luontoympäristöistä. Tämän aineiston ja tutkimustiedon avulla rakennamme yhdessä osallistujien kanssa erilaisia tulevaisuusnäkymiä. Ne mahdollistavat äänen ja toimijuuden antamisen niille, joiden kokemukset ja tarpeet jäävät usein kuulematta. Tämä luo pohjan eri toimijoiden välisille neuvotteluille monilajisesta siirtymästä. Lisäksi MUST-tila virittää uutta ajattelua hankkeessa mukana olevien asukkaiden ja yhteisöjen keskusteluille, oppimiselle ja päätöksenteon kehittämiselle..

Results of MUST FORUM: Exploring possibilities for incorporating multispecies justice in urban and regional planning

14.03.24|Forums|

MUST-foorumit

MUST-foorumit ovat keskustelutapahtumia, joissa tieteellinen tieto ja päätöksenteko tuodaan yhteen

Järjestämme viranomaisten, päätöksentekijöiden, järjestöjen ja yritysten kanssa tapahtumia, joiden yksi tavoite on löytää uusia tapoja alueelliselle yhteistyölle. Niissä jaetaan ideoita, opitaan toisilta ja luodaan yhdessä uusia käytäntöjä, joilla luonnosta nousevilla tavoilla ratkotaan yhteiskunnallisia haasteita.

MUST-festivaalit

MUST-festivaalit tarjoavat kansalaisille ja yhteisöille tapoja osallistua luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

MUST-festivaalit ovat tapahtumia, joissa kansalaiset, sidosryhmät ja muut yhteiskunnalliset toimijat voivat osallistua MUSTin toimintaan. Niitä ovat esimerkiksi museonäyttelyt, työpajat, luennot, monilajiseen ajatteluun keskittyät lukupiirit tai luonnon monimuotoisuutta kartoittavat Bioblitz-tapahtumat. Festivaalit tarjoavat ainutlaatuisen tavan osallistua luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen sekä oppia siitä ja kaikkien muiden lajien huomioimisen tärkeydestä.

Go to Top